Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1. Partner Beveiliging: Partner Beveiliging, gevestigd te Schiedam, KvK-nummer 91048370.
2. Klant: degene met wie Partner Beveiliging een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Partner Beveiliging en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Partner Beveiliging.
2. Partner Beveiliging en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Partner Beveiliging en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Partner Beveiliging zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Partner Beveiliging en de Klant dit schriftelijk afspreken.


Artikel 4 - Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Partner Beveiliging de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Partner Beveiliging slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of
elektronisch heeft bevestigd.


Artikel 5 - Prijzen
1. Partner Beveiliging hanteert uurtarieven in euro’s en exclusief btw.
2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Partner Beveiliging vastgesteld op grond van de afgesproken uren.
3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Partner Beveiliging, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
4. Partner Beveiliging mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
5. Partner Beveiliging zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
6. De consument mag de overeenkomst met Partner Beveiliging opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.


Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
1. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
2. De betalingstermijnen die Partner Beveiliging hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Partner Beveiliging aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.


Artikel 7 - Gevolgen te late betaling
1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Partner Beveiliging de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten betalen aan Partner Beveiliging.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Partner Beveiliging zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Partner Beveiliging op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Partner Beveiliging, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.


Artikel 8 - Herroepingsrecht
1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
• zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen
naar Info@partnerbeveiliging.nl


Artikel 9 - Opschortingsrecht
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 10 - Verrekening
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Partner Beveiliging te verrekenen met een vordering op Partner Beveiliging.


Artikel 11 - Garantie
1. Wanneer de Klant en Partner Beveiliging een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Partner Beveiliging enkel een inspanningsverplichting.


Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Partner Beveiliging voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Partner Beveiliging mag de afgesproken dienstverlening deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat Partner Beveiliging op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat Partner Beveiliging tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.


Artikel 13 - Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Partner Beveiliging.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Partner Beveiliging de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Partner Beveiliging redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 14 - Duur overeenkomst dienst
1. De overeenkomst tussen Partner Beveiliging en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Partner Beveiliging de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 3 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.


Artikel 15 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd
1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.


Artikel 16 - Geheimhouding
1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Partner Beveiliging ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Partner Beveiliging waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Partner Beveiliging schade kan berokkenen.
3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
• die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 17 - Boetebeding
1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Partner Beveiliging voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: €1.000.
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: €5.000
4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. Partner Beveiliging mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.


Artikel 18 - Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Partner Beveiliging tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Partner Beveiliging geleverde producten en/of diensten.


Artikel 19 - Klachten
1. De Klant moet een door Partner Beveiliging verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Partner Beveiliging daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Partner Beveiliging hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Partner Beveiliging hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Partner Beveiliging.


Artikel 20 - Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Partner Beveiliging.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Partner Beveiliging ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 21 - Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Partner Beveiliging een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.


Artikel 22 - Aansprakelijkheid Partner Beveiliging
1. Partner Beveiliging is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Partner Beveiliging aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. Partner Beveiliging is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Partner Beveiliging aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 23 - Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Partner Beveiliging vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 24 - Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Partner Beveiliging toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Partner Beveiliging nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Partner Beveiliging in verzuim is.
3. Partner Beveiliging mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Partner Beveiliging kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 25 - Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Partner Beveiliging door de Klant niet aan Partner Beveiliging kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook: - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen - computervirussen - stakingen - overheidsmaatregelen - slechte weersomstandigheden - werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Partner Beveiliging 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Partner Beveiliging kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Partner Beveiliging de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Partner Beveiliging hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Partner Beveiliging hiervan voordeel heeft.


Artikel 26 - Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Partner Beveiliging de overeenkomst aanpassen.


Artikel 27 - Wijziging algemene voorwaarden
1. Partner Beveiliging mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Partner Beveiliging altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Partner Beveiliging zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.


Artikel 28 - Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Partner Beveiliging aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Partner Beveiliging.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 29 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Partner Beveiliging bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 30 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Partner Beveiliging is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Partner Beveiliging is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Partner Beveiliging, tenzij de wet iets anders bepaalt.