Klachtenregeling

 
 
 
 
 

Liever telefonisch contact? Ook dat is geen enkel probleem!

Telefoon085-0603125

Bij Partner Beveiliging nemen we klachten serieus en streven we naar een optimale klanttevredenheid.


Mochten er problemen zijn met onze dienstverlening of heb je een klacht, dan kun je uiteraard bij ons terecht. We zullen je klacht zorgvuldig behandelen en streven naar een passende oplossing.


Jouw feedback is van groot belang voor ons om onze service verder te verbeteren.

Standaard klachtenregeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus


Toelichting
Artikel 18 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bepaalt dat
beveiligingsorganisatie of recherchebureau een klachtenregeling dienen vast te stellen. De
klachtenregeling bevat ten minste gegevens over:


a. bij wie de klacht moet worden ingediend;
b. de minimale eisen waaraan een klaagschrift moet voldoen;
c. de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend;
d. de te volgen procedure voor de behandeling van de klacht;
e. de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.


Een kopie van ingediende klachten dient door een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau ter
kennis van de minister worden gebracht.


De standaard klachtenregeling zoals deze hieronder is opgenomen probeert een zo volledig mogelijke
klachtenregeling weer te geven. In dit voorstel voor een klachtenregeling wordt een onderscheid
gemaakt tussen de behandeling van een klacht in eerste aanleg (door de directeur van een
organisatie) en in tweede aanleg (door een klachtencommissie).


Artikel 1. Definities en reikwijdte


Deze regeling verstaat onder:


1. de organisatie: [de naam van de organisatie];
2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
3. een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is
ingediend;
5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
6. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in
behandeling te nemen;
7. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven
van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.


Artikel 2. Toepassingsgebied


Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van [naam
organisatie] en haar medewerkers.


Artikel 3. Wijze van indienen


1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die
de gedraging verricht heeft.
2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
- de naam en adres van de klager;
- de datum;
- een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
- de gronden waarop de klager bezwaar maakt
3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten
stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het
verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de
klacht niet in behandeling genomen.


Artikel 4. Indieningstermijn


De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum
waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.


Artikel 5. Kostenloze behandeling


Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.


Artikel 6. Ontvangstbevestiging


De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.


Artikel 7


De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan
de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure


1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een
persoonlijk onderhoud.
2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.


Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure


1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de
klacht.
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet
in behandeling genomen.


Artikel 10. Beslissing


De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.


Artikel 11. Schriftelijke mededeling


De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.


Artikel 12. Beroepschrift


Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend
worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.


Artikel 13. Wijze van indienen


1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie.
2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
- de naam en adres van de klager;
- de datum;
- een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
- de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde
vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het
verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de
klacht niet in behandeling genomen.


Artikel 14. Ontvangstbevestiging


De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van
ontvangst.


Artikel 15. Wijze van behandelen


1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel
1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk.
2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor
een hoorzitting.
3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.


Artikel 16. Beslissing


De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.


Artikel 17


De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde.


Artikel 18


Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie